EEC K


این محصول بر پایه استاندارد IEC 62056-21 طراحی شده و امکان برقراری ارتباط با کنتور های دیجیتال را فراهم می کند.


تعداد 0  دیدگاه تایید شده